• พลังแห่งการบริหารจัดการ
  ด้วย IT Solution ที่คัดสรรคมาเพื่อธุรกิจของคุณ
 • Business Software for SMEs bg
  Business Software for SMEs.
  ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วย MySaaS
  ERP, CRM และ CMMS
 • IT Outsource Services
  IT Support
  เชื่อถือและเชื่อมั่นได้
  บริการบำรุงรักษาระบบเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน
  เตรียมพร้อมให้บริการ 24x7
  บริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมทุกจุดและรายงานการทำงานอย่างละเอียด

Network Security - Firewall

There are plenty of information on the internet and countless hackers on a daily basis that penetrate and exploit these data. Not only large organizations are at risk, small organizations and general users are also at risk. Most of large organizations have strong protection. However, hacker can easily hack small organization’ or a user’ data; you can use a firewall to create a wall to protect your computer system from danger on the internet. 

What are the advantages of using Firewall and how can it protect a computer system?

When we set up a Firewall system in a computer, it is as if a wall is built for the computer leaving a door as an access for data from other networks to pass through. There will be a Security unit guarding and inspecting to make sure that the connections are according to the rules. 

Firewall will filter the data as to the information source, destination, and what does this Service / Port. It is then compared with the rules set by the user, administrator. If the requirements are not met, insecure, at risk of damage to the system, firewall will not let the information enter the computer.

Techspace is pleased to advise you on the installation and selection of the firewall that is suitable for your organization in the aspect of quality and inexpensiveness. We have a wide selection of products to choose from us.

Product - Firewall

 • Fortigate
 • Juniper
 • Paloalto
 • Sonicwall
 • Zyxel
 • Cisco

Call For Free Consulting Tel.02-3819075 or click here

We make IT possible.

Focus on your business with the peace of mind that your technology resources will be there when you need them. Get in touch with TechSpace today!
Call 02-381-9075.

Contact Us