Tagged: security warning

0

Google Chrome เตรียมระบุเว็บไซต์ที่ไม่ใช้ HTTPS ว่า “ไม่มั่นคงปลอดภัย”

เพื่อสนับสนุนให้เว็บไซต์เพิ่มการเข้ารหัสข้อมูลและปกป้องผู้ใช้มากขึ้น Google เตรียมแปะคำว่า “ไม่มั่นคงปลอดภัย” บนเว็บไซต์ที่เป็น HTTP เฉยๆ ไม่ใช่ HTTPS Google ออกมาประกาศแผนการระบุคำว่า “ไม่มั่นคงปลอดภัย” บนเว็บไซต์ที่ไม่ใช้ HTTPS สำหรับผู้ใช้ Chrome เวอร์ชัน 56 ที่จะเริ่มให้บริการในเดือนมกราคม 2017 ที่จะถึงนี้ โดยจะแสดงข้อความแจ้งเตือนคำว่า “Not Secure” ด้านหน้า HTTP URL ตรง Address Bar ด้านบน โดยเริ่มต้นจากเว็บไซต์ที่มีการส่งข้อมูลรหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตแบบไม่เข้ารหัสเสียก่อน จากนั้น การแจ้งเตือนดังกล่าวจะขยายผลครอบคลุมถึงการใช้งานในโหมด Incognito...